Birch Sap

Resol® Teknologin

Resol® Teknologin

Resol-teknologin är en metod som Repolar har utvecklat och patenterat. Med hjälp av denna metod tillverkar man av granens (Picea abies) kåda stabila vattenlösliga västskor.

  • Stabil vattenlösning
  • Naturlig; aktiva beståndsdelar av grankåda
  • Vidsträckt och effektiv funktionalitet

Lösningar som baserar sig på Resol-teknologin har bevisats vara:

  • Mikrobicida mot vanliga bakterier, svampar och jästsvampar enligt in vitro- studier

Granens (Picea abies) kåda – en naturlig råvara

Granens kåda är en sammansättning av hundratals beståndsdelar som granen producerar vid skada. Kådans syfte är att skydda trädet från påverkan utifrån, till exempel från olika mikrober (bakterier, svampar, jästsvampar, mögel) och insekter samt även från uttorkning och andra fysiska stressfaktorer.

Först producerar trädet så kallad fysiologisk kåda som ger ett fysiskt skydd, och senare även andra föreningar som är livsviktiga för långvarigt skydd och återställande efter skadan. Kådföreningens sammansättning grundar sig på en naturlig evolution under miljoner av år vilket har möjliggjort trädens överlevnad i en hotfull miljö.

För att kunna använda denna naturens unika försvarsmetod inom läkekonsten har det varit nödvändigt att bevisa metodens säkerhet, effektivitet och funktionella egenskaper enligt kravstandarden ISO 13485.

Repolar använder unika och patenterade metoder vid tillverkning av produkter som innehåller naturliga och aktiva komponenter i grankådan. Processerna är utformade att producera homogena och säkra föreningar och att samtidigt bevara kådans mångsidiga naturliga verkan som skyddar och botar barrträd.

Genom omfattande studier har man funnit att Repolars kådbaserade produkter är säkra. Enda undantaget är naturharts där kådföreningar orsakar allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga mot dem.

Kådan samlas från träden i norra Finland med en metod som inte skadar träden. Kontrollerad samlingsmetod och kvalitetskontroll gör att kådans omfattande funktionalitet bevaras.

Stäng

De unika egenskaperna i granens kåda

Repolar Pharmaceuticals Oy har utfört ett omfattande forskningsarbete om kådföreningar och deras effektivitet, funktionalitet och säkerhet. Arno Sipponens avhandling (2003) ger en komplett bild av resultaten.

Det omfattande forskningsarbetet som Repolar har gjort i fråga om kådföreningar som samlats med en ny metod har visat att

  • De är starkt och vidsträckt antimikrobiella, det vill säga de är mot vanliga patogener som dödar bakterier

Kådan är starkt och vidsträckt antimikrobiell mot vanliga bakterier, svampar och jästsvampar, inklusive de mest vanliga resistenta bakterierna såsom MRSA och VRE. Den är särskilt effektiv mot gram+-bakterier men fungerar även mot de flesta gram- -bakterier såsom E. Coli. Kådans antibakteriella verkan omfattar även bland annat bakterien Staphylococcus aureus som tillsammans med dess resistenta version MRSA är ofta orsak till sårinflammationer. Kådans verkan mot svampar omfattar bland annat dermatofyter av typen Tricophyton, Microsporum och Epidermophyton. Svampen Tricophyton är ofta orsaken till nagel- och fotsvamp.

Kådan har bevisats vara mikrobicid även mot svampar som orsakar svampinfektioner hos människor och djur, såsom Malasezzia och Candida albicans.

Stäng

Forsknings- och utvecklingsarbete

Forskning och utveckling samt en stark fokusering på vetenskapliga och kliniska studier har varit det centrala i Repolar Pharmaceuticals verksamhet sedan år 2000, och till och med före företagsetableringen.

Produkternas vetenskapliga grund vilar på grundläggande vetenskapliga studier angående grankådan och dess verkan vid behandling av människor och djur. Det flervetenskapliga forskningsteamet bestod av experter inom läkarvetenskap, mikrobiologi, mykologi, kemi, skogsvetenskap och teknologi. Teamet kunde vetenskapligt påvisa kådans och kådprodukternas säkerhet och effektivitet.

Repolar har utfört flera kliniska prövningar av produkterna och deras verkan tillsammans med experter från olika discipliner. Företaget verkar aktivt att även i framtiden förstärka sitt kliniska bevismaterial med hjälp av nya studier. Företaget samarbetar även med sina partners för att utveckla nya produkter och teknologier för användning av kåda i nya applikationer och indikationer.

Repolar koncentrerar sig på utveckling av nya produkter som baserar sig på Resol-teknologin. På det sättet överförs dessa unika egenskaper in i moderna och praktiska hälsovårdsprodukter som främjar hälsan såväl hos människor som djur.

Stäng