Ansvarsbegränsning

De här webbsidorna är Repolar Pharmaceuticals Oy:s (“Repolar”) privategendom. Repolar strävar efter att upprätthålla sina webbsidor genom att iaktta speciell noggrannhet. Repolar svarar dock inte för:
en tredje parts åtgärder, som grundar sig på webbsidornas innehålls direkta eller indirekta information;
det, att dess webbsidors information är uppdaterade, felfria och exakta;
det, att dess webbsidor och de program som eventuellt kan laddas ned från dem är kompatibla med användarens dator;
det, att det inte finns virus i programmen;
uppgifter, åsikter, uppdatering av information, felaktigheter, precision eller eventuella kränkningar av immateriella rättigheter, som man finner på tredje parts upprätthållna webbsidor, dit man kan ta sig via de egna sidorna eller dit dessa webbsidor hänvisar.
Via Repolaris webbsidor anskaffad och nedladdad information så ligger dessa på användarens eget ansvar, och man bör stödja sig på det angivna informationsbeslutfattandet eller ha åtgärden som grund.
Den information man finner på Repolars webbsidor ersätter bara delvis medicinsk rådgivning, och ingen produktinformation ges åt arbetstagare inom hälsovården:
Användaren av webbsidan bör absolut vända sig till läkare eller övrig arbetstagare inom hälsovården eller reda ut saken direkt med Repolar före man börjat med någon form av medicinsk åtgärd som gäller hälsovård, även om en sådan behandlats på Repolars webbsidor.

Immateriella rättigheter

Repolar webbsidornas upphovsrättigheter, inberäknat upphovsrättigheterna till alla bilder som finns på sidorna, forskningsresultat, dokument, dataregister, texter, hjälpmedel och tillhörande kod samt webbsidans utseende tillhör endast Repolar och/eller den som är i avtalsförhållande med dem.
Innehållet på Repolars webbsidor får kopieras och skrivas ut endast för användarens eget bruk men inte i kommersiellt syfte, på så sätt att alla påvisbara tecken på upphovsrätt eller äganderätt och i dem ingående ansvarsfrihetsklausulen bevaras i alla kopior och/eller utskrifter.
Till den del som man via Repolaris webbsidor har länkats till en tredje parts upprätthållna och ägda webbsida, eller om man hänvisas till den, så bör användaren skaffa sig den här tredje partens medgivande innan han/hon påbörjar vilken som helst form av användning eller nedladdning.
Att blanda in Repolars webbsidor i andra webbsajter genom att länka till dem o.dyl. är förbjudet utan Repolars på förhand givna skriftliga medgivande. Alla produktnamn som hänvisas till på webbsidorna är produktmärken som Repolar äger om inget annat nämnts.

Rätt till ensidig ändring av en webbsajt

Repolar har rättighet att ändra vad som helst som gäller informationen på dess webbsidor samt de här användarvillkoren, när som helst, utan information på förhand. Alla förändringar som görs i de här användarvillkoren träder i kraft omedelbart. Repolar har ingen som helst skyldighet att hålla sina webbsidor uppdaterade.

Kontaktuppgifter vad beträffar användarvillkoren

Vad beträffar frågeställningar gällande användarvillkoren eller eventuella fel som uppkommit på Repolars webbsidor, kontakta: asiakaspalvelu (at) repolar.com.